Način isplate dnevnica zaposlenom za službeni put u inostranstvo
Sep04

Način isplate dnevnica zaposlenom za službeni put u inostranstvo

Zakonom o radu, propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima. Pod posebnim propisom u smislu ove odredbe Zakona o radu smatra se Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Navedenom uredbom je propisano da se zaposlenom koji je upućen na službeni put u...

Read More
Pišite nam