Da li se plaćaju doprinosi za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva?
Oct01

Da li se plaćaju doprinosi za fizičko lice koje je osnivač privrednog društva?

Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, osnivač odnosno član privrednog društva je osiguranik − fizičko lice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos. Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njegovih osnivača, odnosno članova, na osnovu upisa u registar, kao i...

Read More
Pišite nam