Pod kojim uslovima se ne plaća PDV kada se izvrši prenos zaliha robe?
Oct11

Pod kojim uslovima se ne plaća PDV kada se izvrši prenos zaliha robe?

Prenos celokupne ili dela imovine od strane obveznika PDV −prenosioca imovine privrednom društvu sticaocu, bez naknade, nije predmet oporezivanja PDV, pod uslovima: da je društvo sticalac obveznik PDV ili da je tim prenosom postalo obveznik PDV, kao i da društvo sticalac produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljalo društvo prenosilac imovine. Delom imovine smatra se poslovna celina kojom se omogućava samostalno obavljanje...

Read More
Oporezivanje nedobitnih organizacija
Oct11

Oporezivanje nedobitnih organizacija

Odredbom Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu. Plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski...

Read More
Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama.
Oct11

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

U „Službenom glasniku RS“ br. 68/2015 objavljene su Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Navedene izmene i dopune stupile su na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. koji se primenjuje od 1. januara 2016. godine. S obzirom na brojnost izmena, u nastavaku ćemo dati samo ključne novine. 1) Povećan je limit za nabavke malih vrednosti sa 3.000.000,00 na 5.000.000,00 dinara. 2) Na nabavke čija procenjena vrednost...

Read More
Ko je preduzetnik?
Oct11

Ko je preduzetnik?

Pojam preduzetnika Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda  i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji. Preduzetnik može biti samo fizičko lice. Ostvarivanje prihoda je bitno obeležje preduzetnika kao privrednog subjekta, jer je upravo dobit glavni razlog postojanja i poslovanja preduzetnika, tako da se sa aspekta sticanja dobiti preduzetnik izjednačava...

Read More
Pojam društva sa ograničenom odgovornošću!
Oct11

Pojam društva sa ograničenom odgovornošću!

Pojam privrednog društva Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Privredna društva su u svakoj zemlji najvažniji privredni subjekti. Postoji nekoliko bitnih obeležja koji određuju pojam privrednog društva. Kao prvo, to je pravni subjektivitet (pravna ličnost). Drugo to je obavljanje privredne delatnosti – što znači da privredno društvo samostalno obavlja delatnost za koje je registrovano....

Read More
Pišite nam