Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta
Aug30

Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju: – za društvo sa ograničenom odgovornošću: registraciona prijava dokaz o uplati naknade za registraciju dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice) akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača...

Read More
Pišite nam