Biznis plan

Biznis plan je dokument  koji sadrži sve segmente jednog poslovnog poduhvata ili projekta.  Biznis planom se prikazuje šta se želi postići i na koji način da se zacrtani ciljevi realizuju.

biznis_plan_1Kada preduzeće želi da proširi svoje poslovanje, da realizuje nove projekte ili kada se osniva preduzeće tada je neophodno sastaviti biznis plan.Biznis plan koristimo iu situacijama kada preduzeće nema dovoljno finansijskih sredstava pa je potrebno privući nove investitore i dobiti zajam od banke ili drugih finansijskih institucija.

Pre sastavljanja poslovnog plana potrebno je poći od realnih očekivanja i dobro analizirati trenutnu situaciju na tržištu. Za dobar plan potrebno je da se prikupe informacije o tržištu, konkurentima, sopstvenom poslovanju i da se ustanovi  kako je preduzeće pozicionirano na tržištu. Alat koji može mnogo da pomogne jeste SWOT analiza preduzeća.

Sve informacije koje se nalaze u biznis planu moraju biti istinite,  bazirane na realističnim očekivanjima a ne nešto što je neizvodljivo i nerealno. Upravo pomoću SWOT analize preduzeće može da otkrije svoje prednosti i nedostatke,  utvrdi potencijal kojim raspolaže i sve opasnosti koje mu prete.  Tako se stvaraju uslovi za pravilno postavljanje željenih ciljeva.  Biznis plan predstavlja pravac tj. putokaz kuda preduzeće treba da se kreće i zato je bitno da se na početku ne naprave greške.

 Konsalting Aktiv grupa

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam