Primer oporezivanja dobiti
Aug09

Primer oporezivanja dobiti

Pretpostavimo da je firma ostvarila ukupno 2.000.000 dinara prihoda u 2015.godini. Ukupni troškovi su bili 2.200.000 dinara. Firma iskazuje gubitak pre oporezivanja u iznosu od 200.000 dinara. Troškovi reprezentacije su 500.000 dinara (oni su deo ukupnih troškova koje smo naveli). Za potrebe obračuna poreza na dobit, ograničeni smo po pitanju iznosa troškova reprezentacije. Zakon kaže da se u troškove priznaje samo 0,5% od ukupnog...

Read More
Novine oporezivanja usluga od marta 2016. godine
May09

Novine oporezivanja usluga od marta 2016. godine

Dopunom Zakona o porezu na dobit od 01.03.2016. sve usluge koje se koriste ili su pružene na teritoriji Republike Srbije od strane njenih nerezidenata oporezuju se porezom po odbitku. Što se tiče grupe usluga na koje se odredba Zakona odnosi, izvesno je to da se ne oporezuju usluge koje se koriste u inostranstvu. Takve su ugostiteljske usluge (smeštaj, ishrana), rent-a-car, roaming, usluge prevoda prilikom poslovnih putovanja van...

Read More
Oprost poreskih dugova
Mar03

Oprost poreskih dugova

IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje važe od 03.03.2016. godine Prema poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA): moguće je odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a najduže do 60 meseci i sredstva obezbeđenja naplate nisu neophodna u slučajevima gde dugovani porez na dan podnošenja Zahteva za odlaganje plaćanja iznosi: – za pravno lice i preduzetnike do...

Read More
Neoporezivi iznosi primanja!
Jan28

Neoporezivi iznosi primanja!

Usklađeni iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade. Usklađeni neoporezivi iznosi primenjuju se počev od 1. februara 2016 godine do 31. januara 2017. godine. Ovi iznosi objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br 5/16. Usklađeno umanjenje poreske olakšice iz člana 15a. st. 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana iznosi 11.604 dinara. Ostali usklađeni neoporezivi iznosi: Za dolazak i odlazak...

Read More
Poreske olakšice za zapošljavanje novih lica
Jan22

Poreske olakšice za zapošljavanje novih lica

Najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, produžava se rok primene poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih lica,  sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. Godine. Poslodavac ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Poresku olakšicu može da ostvari poslodavac koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u...

Read More
Brisanje preduzetnika iz APR-a!
Jan15

Brisanje preduzetnika iz APR-a!

Skupština Srbije je pred kraj prošle godine donela niz novih Zakona i izmena i dopuna dosadašnjih zakonskih rešenja. U narednim danim opširnije ćemo o tome pisati na našem blogu. Zanimljiva činjenica je da stupanjem na snagu novog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za preduzetnike je ponovo uvedena obaveza da prilože dokaz o izmirenim poreskim obavezama prilikom podnošenja registracione prijave za brisanje iz...

Read More
Pišite nam