Centralni registar faktura. VAŽNO!

Ministarstvo finansija sprovodi mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom preuzetih obaveza u javnom sektoru što između ostalog podrazumeva evidentiranje, praćenje i izveštavanje o neizmirenim obavezama. Za obavljanje pomenutih aktivnosti ustanovljena je potreba za postojanjem centralnog registra faktura (CRF). CRF realizuje jedinstveni digitalni informacioni sistem u kome se evidentiraju sva potraživanja:

  1. javnog sektora prema javnom i privatnom sektoru i građanstvu
  2. privatnog sektora prema javnom sektoru

Šta to znači u praksi?

Počev od 1. Marta 2018. godine, kada počne primena ove odredbe, privredni subjekti koji budu ispostavljali fakture prema javnom sektoru odnosno javnim preduzećima moraće pre ispostavljanja fakture, da u Centralnom registru faktura CRF registruju fakturu, nakon čega će moći da ispostave ispravnu fakturu sa ispravnim instrukcijama za plaćanje dužniku.

Javna preduzeća, odnosno direktni ili indirektni korisnici javnih sredstava, Republika i lokalna samouprava biće u obavezi da provere da li je faktura koja im je ispostavljena registrovana u CRF i da, samo ukoliko registracija postoji, izvrše plaćanje po zadatoj instrukciji koju dostavlja poverilac.

 

Za registrovane fakture generiše se jedinstveni broj IDF koji se mora navesti u instrukciji za plaćanje. Registrovanim fakturama se može trajno pristupati putem odgovarajuće internet adrese https://www.crf.gov.rs od strane ovlašćenih institucija pravnog lica koje je registrovalo fakturu (poverilac) i pravnog lica koje je izmiruje (dužnik). Plaćanja se realizuju nalozima za prenos koristeći predefinisane šifre plaćanja i Uprava za trezor ih u okviru JAFIN platnog prometa registruje u CRF sistemu. Uprava za trezor automatski, na osnovu informacija na nalogu za prenos, ustanovljava na koju registrovanu fakturu se plaćanje odnosi i asocira plaćanje za ovu fakturu tako da nakon uspešnog izvršenja uplate korisnici mogu videti listu uplata registrovanih na njihovim fakturama. Kada se sumarni iznos svih registrovanih uplata izjednači sa dinarskim iznosom fakutre ona postaje izmirena i dalja plaćanja nisu moguća.

 

Uplate koje će se odnositi na fakture koje neće biti registrovane u CRF sistemu ili na fakture koje su već izmirene biće odbijene u platnom prometu.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Author: Konsalting tim

Pišite nam