Lična zarada preduzetnika

money-340498_640Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi jeste 15.12.2015. godine

Mogućnost da preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti, sebi isplaćuju ličnu zaradu, uvedena je krajem maja 2013. godine, tadašnjim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Svrha uvođenja lične zarade preduzetnika bila je otklanjanje neopravdane razlike u visini poreskog opterećenja između preduzetnika i vlasnika privrednog društva. Naime, deo prihoda od samostalne delatnosti preduzetnika po svojoj ekonomskoj suštini predstavlja zaradu, a deo prihod od kapitala. Uvođenjem koncepta lične zarade preduzetnika omogućava se poresko priznavanje ove razlike, tako što se preduzetnicima koji vode knjige omogućava da sami odrede koji deo njihovog prihoda predstavlja primanje od rada na koji plaćaju porez i doprinose na zaradu, kao i svi ostali obveznici poreza i doprinosa na zarade, a koji deo predstavlja dobit na koji se primenjuje stopa od 10%.

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatra se i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Ličnom zaradom, u smislu ovog zakona, smatra se novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Rokovi za dostavljanje obaveštenja o isplati lične zarade preduzetnika

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti, koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade. Ovo obaveštenje dostavlja se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku (shodno gore navedenom primeru) dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine. U tom slučaju, preduzetnik od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu nije dužan da vrši isplatu lične zarade.

Kad je reč o preduzetnicima koji u toku godine započnu obavljanje samostalne delatnosti, oni su prema odredbi člana 94. Zakona, dužni da podnesu poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

Prema članu 52a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, preduzetnik koji ne isplati ličnu zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

U poreskom bilansu preduzetnika priznaje se kao rashod isplaćena lična zarada preduzetnika, uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade. Dakle, neisplaćenu ličnu zaradu preduzetnika nije moguće iskazati kao rashod u poreskom bilansu (član 37a Zakona).

Imajući u vidu da je lična zarada preduzetnika po pitanju poreza i doprinosa izjednačena sa zaradom zaposlenih, to se i u ovom slučaju ako je lična zarada preduzetnika utvrđena u iznosu manjem od najniže osnovice, doprinosi obračunavaju i plaćaju na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam