Niste zaposlenom dostavili potpisan platni listić. Problem?

Poslodavac je dužan da zaposlenom prililom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun zarade! Ali šta ako poslodavac to nije uradio a isplatio je zaradu i naknadu zarade?

Takođe poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun zarada ili naknade zarade čak ako istu nije i isplatio, odnosno isplata nije izvršena. Obračun zarada odnosno platni listić dostavlja se zaposlenom najdalje do kraja meseca za prethodni mesec i dostavljen obračun tada predstavlja izvršnu ispravu sa kojom zaposleni može posredstvom nadležnog suda ostvarivati svoje pravo koje mu sleduje.

Zakon o radu je prevideo donošenje pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Tim pravilnikom propisano je da ako na dan dospelosti poslodavac ne isplati zaradu i naknadu zarade ili ih ne isplati u celosti obračun zarade mora da sadrži potpis odgovornog lica kod poslodavca kao i pečat poslodavca.

Poslodavac koji zarade isplaćuje redovno, može na bilo koji drugi način predvideti dostavu obračuna zarade zaposlenom, bez potpisa i pečata.

Šta to znači kod poslodavca koji je izvršio isplatu zarade i naknade zarade u celosti a nije zaposlenom dostavio, lično, obračun zarade u skladu sa donetim Pravilnikom odnosno nije dostavio obračun potpisan i snabdeven pečatom. Potpis i pečat nisu propisani kao obavezni elementi obračuna zarade osim u slučaju neisplaćivanja zarade i naknade zarade na dan dospelosti odnosno zadnjeg dana u mesecu za prethodni mesec.

Ovo znači, da u skladu Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju obračuna zarade i naknade zarade, poslodavac koji zarade isplaćuje redovno, može na bilo koji drugi način predvideti dostavu obračuna zarade zaposlenom, bez potpisa i pečata. Na primer putem email-a, posredstvom internog informacionog sistema, knjigovodstvenog programa, bez potrebe da u svojoj arhivi čuva dostavljeni obračun zarade (platni listić) sa ličnim potpisom zaposlenog kao dokaz da mu je obračun zarade dostavljen.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Author: Konsalting tim

Pišite nam