Novine oporezivanja usluga od marta 2016. godine

oporezivanje usluga konsalting aktivDopunom Zakona o porezu na dobit od 01.03.2016. sve usluge koje se koriste ili su pružene na teritoriji Republike Srbije od strane njenih nerezidenata oporezuju se porezom po odbitku.

Što se tiče grupe usluga na koje se odredba Zakona odnosi, izvesno je to da se ne oporezuju usluge koje se koriste u inostranstvu. Takve su ugostiteljske usluge (smeštaj, ishrana), rent-a-car, roaming, usluge prevoda prilikom poslovnih putovanja van Srbije koje su izvršene u inostranstvu i ne oporezuju se po ovom osnovu….

Određivanje mesta pružanja usluga svakako može izazvati niz pitanja, a najveći izazov predstavlja utvrđivanje mesta korišćenja usluga. Problem koje se javlja nalazi se u domenu direktnih i indirektnih koristi. Postoji grupa usluga koje se mogu dvosmisleno tumačiti po pitanju oporezivanja kao što su: konsultantske usluge, usluge pružene putem interneta, usluge istraživanja tržišta, posredovanja, marketinške usluge. Interesantna oblast je trgovanje hartijama od vrednosti od strane brokera, a tematika se odnosi samo na HoV kojima se trguje na finansijskim tržištima u Srbiji. Još jedna vrsta usluge pravi dilemu- prevozne usluge gde se prevoz obavlja delimično u Srbiji a delom u inostranstvu. U tom slučaju porez po odbitku se obračunava na deo prevoza koji se obavlja u Srbiji.

Kada je ustanovljeno da se porez po odbitku plaća na izvršenu uslugu rezidentu, zakom predviđena stopa iznosi 20%.  Transakcije sa zemljama preferencijalnih poreskih jurisdikcija tzv. ,,Poreskim rajevima“ se smatraju specifičnim i bez obzira na mesto pružanja i korišćenja usluga stopa poreza iznosi 25%. Izuzetak predstavljaju dividende i udeli u dobiti koji se i u Poreskim rajevima oporezuju po stopi 20%.

U slučaju postojanja zaključenog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom nerezidenta, stopa može biti manja u zavisnosti od niza parametara, a iznosi stopa za svaku državu ponaosob su navedeni u UIDO međunarodnim ugovorima.

Postoje dva uslova za dvostruko izbegavanje poreza, u vidu dokumenata koja se moraju dostaviti:

  • dokaz o rezidnetnosti na POR-2 obrascu
  • dokaz da je nerezident stvarni vlasnik prihoda- izvod iz agencije za privredne registre

Treba imati u vidu da svaka država ima pravo suvereniteta nad svojom teritorijom. U tom pogledu svaki UIDO sporazum može značajno da se razlikuje jedan od drugog, pri čemu ih treba pažljivo čitati i još obazrivije tumačiti.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam