Obračun zarada

Na zarade zaposlenih poslodavac je u obavezi da na bruto zaradu zaposlenog plati porez i doprinose i to:

  • 10% porez na zarade zaposlenih
  • 14% doprinosa za PIO na teret zaposlenog
  • 5,15% doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog
  • 0,75% doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog
  • 12% doprinosa za PIO na teret poslodavca
  • 5,15% doprinosa  za zdravstvo na teret poslodavca
  • 0,75% doprinosa za nezaposlenost  na teret poslodavca.

Osnovica za obračun poreza na zarade zaposlenih je iznos bruto zarade koji je umanjen za iznos umanjenja. Iznos umanjenja je od 01.02.2016.godine 11.604 rsd i usklađuje se svake godine.

Osnovica za obračun doprinosa je iznos bruto zarade.

Ako je obračunata bruto zarada niža od najniže mesečne osnovice, osnovica za obračun doprinosa je najniža propisana mesečna osnovica (od 01.11.2016. godine do 31.01.2017.godine ona iznosi 22.204 rsd), odnosno najviša mesečna osnovica (od 01.11.2016.godine iznosi 32.0750 rsd), ako je isplaćena zarada viša od najviše mesečne osnovice .

Ugovorom o radu iskazuje se bruto zarada zaposlenog.

 

woman checking budget or payroll with laptop

 


 

Obračun neto zarade

 

BRUTO ZARADA = 54.000 rsd

54.000 (bruto zarada) * 19,9% (14% pio na teret zaposlenog+ 5,15% zdravstvo na teret zaposlenog+ 0,75% nezaposlenost na teret radnika)

I OBAVEZA ZA DOPRINOSE = 10.746 rsd

54.000 (bruto zarada) – 11.604 (umanjenje)= 42.758 (osnovica za obračun poreza na zarade).

42.758 *10% (porez na zarade zaposlenih)

II OBAVEZA – POREZ NA ZARADE = 4.257,80 rsd

Ukupna obaveza za doprinose i poreze na teret radnika ( I+II= 10746,00 +4275,80) =15.021,80 rsd

NETO ZARADA = 54.000- 15.021,80= 38.978,20 rsd

Treba uzeti u obzir da pod pojmom bruto zarade, koristeći zvaničnu zakonsku terminologiju, ne spadaju i doprinosi na teret poslodavca. Drugim rečima, prilikom kalkulacije ukupnih potrebnih sredstava koje treba isplatiti za neto zaradu od 38.978,20 rsd treba dodati i doprinose na teret poslodavca u iznosu od 12% doprinosa za PIO na teret poslodavca, 5,15% doprinosa  za zdravstvo na teret poslodavca i 0,75% doprinosa za nezaposlenost  na teret poslodavca, što ukupno iznosi: 9.666 rsd koje treba dodati na bruto iznos od 54.000 rsd.

Dakle, za neto zaradu zaposlenog u iznosu od 38.978,20 rsd potrebno je da poslodava isplati ukupan iznos od 63,666 rsd.

 

 

bojana1
Bojana Andrijević
mlađi knjigovođa
Apsolvent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Postavi pitanje

 

Author: Konsalting tim

Pišite nam