Oprost poreskih dugova

oprost poreskih dugova konsalting aktiv

IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje važe od 03.03.2016. godine

Prema poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA):

  • moguće je odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a najduže do 60 meseci i
  • sredstva obezbeđenja naplate nisu neophodna u slučajevima gde dugovani porez na dan podnošenja Zahteva za odlaganje plaćanja iznosi:
    – za pravno lice i preduzetnike do 2.000.000,00 dinara,
    – za fizičko lice do 200.000,00 dinara.

USLOV za odloženo plaćanje poreskih obaveza je izmirenje svih tekućih obaveza dospelih za plaćanje od dana stupanja na snagu ovog Zakona uz priložen dokaz i najkasnije 30 dana od dana dostavljanja Rešenja.

Obveznici koji imaju pravo da podnesu Zahtev su:

– obveznici kojima je Poreska uprava ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, shodno starim odredbama ZPPPA;
–  obveznici koji su u procesu otplate po već postojećim rešenjima do 24 meseca, shodno starim odredbama i
–  obveznici koji do sada nisu, a žele da potpišu reprogram.

Kamata se obračunava i za vreme trajanja odlaganja, po godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije bez uvećanja za deset procentnih poena. Obveznicima koji redovno izmiruju tekuće obaveze i odložene obaveze (po novoj šemi plaćanja donetom Rešenjem) otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci do izmirenja tog duga u potpunosti. Mogućnost otpisa celokupne kamate na dug postoji ukoliko se pre isteka roka od 60 meseci isplati dugovani porez (glavnica) u potpunosti. 

Za dužnike koji podnesu Zahtev, a čiji glavni dug (bez kamate) do dana stupanja ovog Zakona na snagu ne premašuje 2.000.000,00 dinara, moguće je odložiti plaćanje dugovanog poreza najduže do 60 meseci bez sredstva obezbeđenja.

Poreska uprava periodično objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika i iznosa duga, na svojoj internet strani. Na ovaj način se navode pravna lica čiji dug iznosi ili prevazilazi 20.000.000,00 dinara i preduzetnici sa dugom od 5.000.000,00 dinara ili više. Smatra se da obaveza čuvanja tajnosti podataka, pod ovim uslovima, nije narušena. Poreska uprava će dva puta godišnje revidirati navedeni spisak, sa presekom stanja na poslednji dan tog polugodišta.

Zahtev za odlaganje plaćanja može se podneti najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a najranije počev od 01.04.2016. godine. Odobrenjem odlaganja po Rešenju ne teče zastarelost prava na naplatu dugovanog poreza čiji je rok plaćanja odložen.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam