Poreski tretman prenosa udela u privrednom društvu

porez_prenos_udela_konsalting_aktivOdredbom Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog Zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Pod prenosom se smatra prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Odredbama Zakona o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji. Ulozi u društvo mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima, s tim da nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima, Zakona o privrednim društvima propisuje da član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva.

Odrebama člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koja je u primeni od 30. januara 2009. godine, izuzeti su iz predmeta oporezivanja prenos bez naknade udela u privrednom društvu.

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam