Prednosti ulaska u sistem PDV-a

Primena sistema obračuna poreza na dodatu vrednost(PDV-a) počela je zvanično  01.01.2005. godine i time smo ušli u jedan kvalitativno nov sistem fiskalnog zahvatanja.

Ovim je zamenjen postojeći sistem koji je funkcionisao dugi niz godina, pod nazivom – porez na promet. Sistem poreza na promet je podrazumevao rešenje obračuna primenom određenih propisanih stopa pri svakom ostvarenom prometu, čime se dolazilodo iznosa koji je na kraju perioda trebalo uplatiti po osnovu ostvarenog prometa.

coins-948603_1920

Lice koje je nabavilo neku robu u nabavnoj ceni već je  imalo uključen porez koji je platio dobavljaču, a kod prodaje je, takođe, na prodajnu cenu zaračunao porez, tako da smo kod svakog prometa imali obračun. S druge strane, obračunata obaveza nije zavisila od poreza  na promet koji je plaćen u prethodnoj fazi prometa. Za pravna lica bili su predviđeni određeni obrasci izjava da bi se roba ili usluge koje sukoristili za reprodukciju oslobodili plaćanja poreza na promet.

Ideja uvođenja sistema PDV-a bila je da se lice zadužuje za porez samo na iznos novostvorene (novododate) vrednosti. U sistemu PDV-a račun postaje osnovni dokument, azakonodavac u čl. 42 tačno propisuje elemente koje račun mora imati da bi bio validan za PDV sistem.

Ukoliko uzmemo za primer (komplementaran prethodnom) trgovinsku firmu koja je imala nabavku robe, imaćemo sledeće:

Nabavka vr. robe bez pdv-a 100.000,00
PDV 20.000,00
Nab.vr.robe sa pdv-om 120.000,00
Razlika u ceni (30%) 30.000,00
Prodajna vr.bez pdv-a 130.000,00
PDV u prodajnoj vrednosti 26.000,00

Prodajom robe, firma će platiti PDV samo na razliku -novododatu vrednost, tj. na 30.000,00 dinara (razliku u ceni) u iznosu od 6.000,00 dinara.

Zašto je ovo interesantno i kako rešiti dilemu: ući u PDV-a sistem ili ostati što duže van njega?

Obveznik PDV-a, po Zakonu, postaje svaka firma koja ostvari promet preko 8.000.000 dinara.Zakonodavac je poslednjim izmenama omogućio da i one firme koje ostvare manji promet od propisanog iznosa, prijavom mogu da postanu obveznici PDV-a.

Za koga može biti koristan ulazak u sistem PDV-a? Ulaskom u sistem PDV-a pravno licemože ostvariti pravo na povraćaj poreza sadržanog u ulaznim računima koje primi za nabavke po osnovu osnovnih sredstava, materijala, zakupa i drugo. Dilemu ne bi trebala da imaju lica koja planiraju velike nabavke, čime će ostvariti i veliki prethodni porez, jer će, ulaskom u sistem PDV-a, biti u mogućnosti da smanje i svoju ukupnu poresku obavezu i ostvare pravo na  povraćaj prethodnog poreza. Dilemu ne bi trebala da imaju ni lica koja imaju veliku novododatu vrednost – ulazak u sistem PDV-a za njih je manje atraktivan, upravo zbog toga što je sistem i zamišljen tako da se porez obračunava na novododati rad,


Savet za početak biznisa

Otpočinjanjem delatnosti otpočinje proces transformacije sredstava iz novčanog oblika u druge oblike – robu, materijal, osnovna sredstva, za koje je potreban neki određen vremenski period da se ponovo pretvore u gotovinu. A za isplate obaveza po osnovu poreza, zakupa, zaradai drugo, potreban je najlikvidniji deo aktive – gotovina. Tako da pored svih ostalih mogućih problema na početku poslovanja(obezbeđenja odgovorajućeg prostora, nabavke opreme, odabirakadrova..) jedan od najvećih je: obezbeđenje likvidnosti. U ovoj situaciji jedno od alternativnih rešenja je ulazak u sistem PDV-a, čime se može ostvariti i pravo na povraćaj PDV-a sadržanog u ulaznim računima.

Poslednje izmene i dopune Zakona o PDV-u iz oktobra 2015. godine daju pravo obvezniku PDV koji izvrši nabavku, odnosno uvoz tepiha, šporeta, frižidera, električnih aparata, TV i radio prijemnika, umetničkih dela, cvetnih aranžmana i drugih ukrasnih predmeta za opremanje administrativnih prostorija, pod pretpostavkom da ispunjava i druge uslove iz člana 28. Zakona o PDV-u da može da koristiti pravo na odbitak prethodnog poreza sadržanog u primljenim računima.

*Tekst preuzet iz Konsalting biltena 2.
rade1
Radoslav Milošević
samostalni knjigovođa

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poseduje više od 30 godina iskustva u radu na knjigovodstveno-računovodstvenim poslovima
.

 

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam