RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!

ministarstvo-finansija_konsalting_aktivPosle par godina od usvojenog Zakona o računovodstvu (Zakon je stupio na snagu 24.07.2013. godine), Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdalo je zajedničko objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

Ovim zakonom koji je stupio na snagu 2013. godine, između ostalog je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene isprave, uključujući i fakture odnosno računi mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom, čime je olakšano izdavanje i knjiženje faktura u Republici Srbiji.

Ukoliko se radi o fakturi koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i fakturi koja je nastala digitalizacijom (skeniranje papirne fakture), napominje se da ista ne mora da sadrži isključivo elektronski potpis već, umesto potpisa, može sadržati identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture. Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku “oznaku” koja jasno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle to može biti ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i slično.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju razjašnjenja nedoumica koja su se pojavila u praksi a odnose se na način na koje se izdaju i knjiže fakture u poslovnim knjigama pravnih lica i preduzetnika, objašnjenje ukazuje na sledeće:

  1. Zakonom je omogućeno pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom obliku ili elektronskom obliku.
  2. Zakonom nije propisano da faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, već je dovoljno da ista sadrži “identifikacionu oznaku” koja upućuje na odgovorno lice.
  3. Faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i “skenirana faktura” takođe ne mora biti potpisana elektronskim potpisom, već je dovoljno da sadrži pomenutu identifikacionu oznaku
  4. Ne postoji obaveza štampanja faktura, niti da se na odštampani dokument stavlja otisak pečata kako bi isti bio validan.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Author: Konsalting tim

Pišite nam