Rad van radnog odnosa

vrste prijava radnika konsalting aktivPrema Zakonu o porezu na dohodak građana, postoje četiri vrste ugovora koja ne podrazumevaju zasnivanje radnog odnosa:

  1. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
  2. Ugovor o delu,
  3. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju,
  4. Ugovor o dopunskom radu.

Njihova zajednička svojstva su da angažovani radnici nemaju status zaposlenog, postoji obaveza zaključivanja u pisanom obliku i imaju karakter drugih prihoda što znači da za sve važe propisi dohotka fizičkih lica. Bruto iznos sačinjavaju neto naknada i svi ugovoreni troškovi, na primer troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa rada i troškovi službenog putovanja (dnevnice, prevoz, smeštaj).  U slučaju ugovorenog neto iznosa on se mora brutirati, za obračun poreza i doprinosa. Stopa poreza je 20%.

Osnovicu za obračun poreza na dohodak kod ugovora o delu i dopunskom radu čini ugovoreni bruto iznos umanjen za normirane troškove od 20%.

Privremeni i povremeni poslovi

Ugovaraju se kada postoji potreba za obavljanjem posla u kraćim vremenskim periodima, najčešće radi zamene odsutnog zaposlenog ili usled povećanog obima posla i propisana je naknada za rad. Zaključuje se sa nezaposlenim licima, zaposlenim na nepuno radno vreme do punog radnog vremena, korisnicima starosne penzije, članovima omladinske ili studentske zadruge koji nisu navršili 30 godina života. Radno vreme je određeno ugovorom i može biti nepuno ili puno. Poslovi ne moraju biti utvrđeni aktom o sistematizaciji radnih mesta. Uslov je trajanje: maksimalan vremenski period na koji se sklapa ugovor ne sme biti duži od 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. Pritom se uzima u obzir zbirni broj radnih dana, bez obzira na broj radnih časova obavljenih u toku jednog dana. Odsustvo radi bolesti angažovanog radnika i dani koji se ne smatraju radnim u kompaniji se ne računaju u radne dane.

Ugovor o delu

Zaključuje se za poslove koje se svrstavaju van okvira delatnosti poslodavca, kao što je samostalna izrada/opravka stvari, vršenje fizičkog ili intelektualnog rada ili umetnička i svaka druga delatnost iz oblasti kulture. Ugovara se za poslove koji nisu određeni pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Ne mogu se koristiti za povećan obim posla ili radi zamene odsutnog radnika (za koje je pogodan ugovor o privremenim i povremenim poslovima). Vremensko trajanje nije ograničeno, poenta je na samom poslu i momentu kada je on obavljen.

Može da se zaključi sa

– nezaposlenima: plaća se porez na dohodak građana, doprinos za PIO 26% i za zdravstveno osiguranje 10,3%;
– zaposlenima, preduzetnicima, poljoprivrednicima,  zaposlenima koji već rade u preduzeću isključivo za poslove van delatnosti poslodavca, korisnicima starosne, porodične ili invalidske penzije: plaća se porez , doprinos za PIO a ako je lice zdravstveno osigurano po drugom osnovu doprinos za zdravstveno osiguranje se ne plaća.
– samostalnim umetnicima iz oblasti kulture: plaća se porez, dok se doprinosi za PIO i zdravstvo se ne plaćaju samo ako umetnik obavlja posao koji je uvršten u umetničku delatnost. U suprotnom, pored poreza se plaća i doprinos za PIO.
-nerezidentima: zavisi od toga da li postoji sklopljen bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju sa matičnom državom nerezidenta i da li je ugovorena naknada za rad po osnovu ugovora o delu, koja u tom slučaju već sadrži obračunate porez i doprinose.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Smatra se posebnom vrstom volonterskog ugovora za koji nije ugovorena naknada, a koji se zaključuje radi obavljanja zakonom propisanog pripravničkog staža za polaganje stručnog ispita i sticanja posebnih znanja i veština neophodnih za rad u struci ili specijalizacije. Poslodavac može da obezbedi novčanu naknadu i druga prava koja se ne smatraju zaradom zato što se ne zasniva radni odnos.  Vremensko trajanje je određeno ugovorom.

Dopunski rad

Prava zaključenja ugovora ostvaruju lica koja su zaposlena na puno radno vreme u drugom preduzeću,  bez obzira na delatnost koju obavlja, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Ne mogu da ugovore nezaposlena lica.

Pravni sektor
Konsalting Aktiv grupa

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam