Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?

igor jelic_pravilnik o pdv evidencijiJasna mi je namera Zakonodavca da uvede strožu kontrolu obračuna i predaje poreskih prijava Poreza na dodatu vrednost i to u potpunosti podržavam, da se u startu razumemo. Međutim, verujem da način izvršenja predviđen donetim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV neće doneti željeni rezultat.

Zakonodavac koji je predložio ovaj Pravilnik neće dobiti značajne pozitivne rezultate, na prvom mestu – teško da će se njegovom primenom smanjiti “siva ekonomija” i da će se sprovoditi bolja kontrola prihoda budžeta, a sa druge strane – privreda će sigurno biti gurnuta u još veću administraciju, uz bitnije povećanje troškova poslovanja. Da ne govorim o sigurnom padu Republike Srbije na “doingbusiness” listi Svetske banke.

Kada je oktobra 2015. godine Zakonodavac navodio razloge za donošenje Pravilnika, u obrazloženju je, između, ostalog rečeno: “u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba i istovremeno obezbeđivanja unapređenja kontrole PDV od strane Poreske uprave, predlažu se izmene koje se odnose na obavezu sačinjavanja pregleda PDV obračuna i njegovog dostavljanja uz poresku prijavu.” Ovo se neće postići sa predloženim Pravilnikom.

Želeo bih da budem dobronamerno kritičan i da iznesem predlog koji bi sigurno zadovoljio nameru Zakonodavca da spreči eventualne zloupotrebe ali i da ne ugrozi interes privrede.

Umesto da se kroz javnu raspravu pokušava popraviti nepopravljivo, mnogo bolje rešenje je doneti NOVI Pravilnik koji bi predvideo predaju knjiga evidencije o primljenim i izdatim računima, odnosno knjige KPR i KIR. Trenutno je svaka knjigovodstvena firma ili privredni subjekt koji sam vrši obračun i predaju PDV, u obavezi da ima i čuva navedene knjige KPR i KIR, uz svaku predatu prijavu Poreza na dodatu vrednost. Ove knjige je moguće u formi xml fajla dostavljati kao prilog PDV prijave koje se predaje na portalu Poreske uprave (nesto slično kao kod obračuna zarada).

Jedino ukrštanjem podataka  iz navedenih knjiga KPR i KIR među privrednim subjektima na koje se odnose međusobne poslovne transakcije u okviru jednog istog obračunskog perioda, Poreska uprava može imati bolju kontrolu obračuna. U praksi dolazi do protivzakonskih dela u oblasti privrede kada se sa nepostojećim, odnosno fiktivnim, fakturama, šteti budžet Republike Srbije. Zakonodavac trenutno navedena dela može sprečiti jedino fizičkim prisustvom na terenu odnosno kod privrednog subjekta, uvidom u pomennute knjige i istovremenom kontrolom drugih lica kod kojih je došlo do međusobne poslovne saradnje u istom obračunskom periodu.

Na ovaj način bi poslovni subjekti uz predatu prijavu Poreza na dodatu vrednost imali obavezu i predaje knjiga KPR i KIR, te Poreska uprava može, uz isti broj trenutno zaposlenih, imati strožiju kontrolu predaje obračuna PDV. Ali naravno, pre toga, Poreska uprava kod sebe mora da  implementira softversko rešenje koje će moći da vrši ovakvu tzv. “crossover” proveru predatih knjiga.

Smatram da bi ovakav postupak predaje PDV prijava bio daleko efikasnije rešenje i siguran sam da bi imali bolje pozitivne rezultate za celokupno poslovanje i sigurnije prihode u budžet.

Autorski tekst objavljen u Srpskom Telegrafu 7.8.2017.

Igor Jelić

predsednik Konsalting Aktiv grupe
član odbora za knjigovodstvo Privredne komore Srbije
član Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda

Author: Konsalting tim

Pišite nam