Ugovor i faze ugovora

note-304229_1280

U današnje vreme postoji mnogo nesigurnosti u raznim  situacijama koje obuhvataju važne sfere našeg života. Jedna od takvih je i kupoprodaja stana-nekretnine, automobila i mnogih drugih stvari, kako nepokretnih tako i pokretnih. Često se nedoumica ogleda u tome šta  ugovor treba da sadrži. Kako bismo objasnili sadržinu ugovora moramo prvo definisati pojam ugovora.

Dakle, ugovor je saglasnost volja dveju strana o bitnim karakteristikama ugovora tj. o njegovoj sadržini (obično su to predmet ugovora i cena).

Proces sklapanja ugovora, ugovaranje,  može (a i ne mora) imati više faza: pregovore, preduguvor i na kraju ugovor.

1 faza (PREGOVORI) je neobavezujuća i zove se pregovaranje (faza je neobavezujuća osim u situacijama očigledne prevare odnosno kada neka od strana u pregovorima nije ni imala nameru da sklopi ugovor).

Primer toga bi bio da se lice A i lice B opklade da  lice A ne može da proda svoj automobil u određenom roku. Lice A oglasi automobil i zaista nađe kupca ( lice C ) po ceni koja je odgovarajuća, a zatim odustane od kupovine jer nije ni imao nameru sklapanja ugovora. Lice C bi u tom slučaju moglo tužbom da traži naknadu štete, jer je imao realne troškove (goriva, odsustvovanja sa posla itd…)

Pregovarati se može o svemu vezanom za sklapanje ugovora: npr o ceni, mestu, boji, stanju itd…. Po završetku ovog dela prelazi se na sledeći.

2-faza (PONUDA I PRIHVAT PONUDE)
Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.

Prihvat ponude: ponuda je prihvaćena kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda je prihvaćena i kad ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu, kao i kad učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju. Prihvatanje se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom.

3-faza (PREDUGOVOR) je zapravo saglasnost svih strana da se u određenom roku sklopi glavni ugovor, jer trenutno nisu ispunjeni svi uslovi za zaključenje ugovora. To je ugovor kojim se preuzima obaveza da se sklopi glavni ugovor. On predstavlja pravnu sigurnost svakog učesnika u tom postupku da će do ugovora i doći, naročito je važan kod nepokretnosti.

Primer toga je da su lice A i lice B sklopile predugovor o prodaji stana lica A, još uvek ugovor nije sačinjen, ali su obe strane sigurne da će do konačnog ugovora doći.

Kod predugovora nepokretnosti se obično i ostavlja određena količina novca koja garantuje da će do ugovora i doći, smatra se delom kupoprodajne cene. Ovo ne treba da mešamo sa kaparom, naime kapara se daje pri sačinjavanju glavnog ugovora i u slučaju odustanka se isplaćuje dupli iznos što ovde nije slučaj. Svaki predugovor treba overiti.

4-faza ( UGOVOR), kao što smo istakli, predstavlja saglasnost volja strana o bitnoj sadržini ugovora a to su predmet i cena. Moramo precizno odrediti sadržinu, bilo da je reč o nepokretnim ili pokretnim stvarima.

 

contract-1229857_1920

 

Svaki ugovor treba overiti u sudu, opštini ili  drugom mestu koje služi toj svrsi.

wp_20161106_15_50_57_pro
Petar Lukić
diplomirani pravnik

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se, pre svega, privrednim pravom i pravom u oblasti prometa nekretnina.
Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam