Značaj obuke i razvoja kadrova

banner-1076289_1280Nekada se kapital smatrao jednim od najčešćih uzroka stagniranja organizacije (i, uopšte, industrija), dok se danas veruje da su to ljudi, odnosno nedostatak umeća da se regrutuju, selektuju i zadrže najbolji. Potencijal organizacionih i materijalnih resursa nemoguće je iskoristiti bez ljudskih, što ih čini najvažnijim resursima organizacije. Kada kažemo ljudski resursi (HR – Human resources) u menadžmentu, predstavljamo ljude kao intelektualni kapital organizacije, nosioce energije, kreativnosti i ideja, sposobnosti, znanja i veština. Iako u semantičkom kontekstu srpskog jezika ovaj pojam asocira na eksploataciju, upotrebu i korišćenje ljudi u negativnom kontekstu, pojam kadrovi, koji se može smatrati sinonimom, ređe se upotrebljava.

Zaposleni u organizaciji nisu samo najvažniji resurs, već i izvor konkurentske prednosti, i to održive konkurentske prednosti. A održivost obezbeđuje kompaniji da, bez velikih problema, realizuje svoje poslovne ciljeve u dužem periodu, odnosno, da kreira strategije koje su efikasne kako danas, tako i u vremenu koje dolazi. Potrebe i interes organizacije danas ne treba da pretpostavljamo mogućnostima zadovoljavanja nekih budućih potreba i interesa. Time i razvoj Konsalting Aktiv grupe činimo održivim.

Proces razvoja kadrova, stoga, mora biti metodičan, analitičan i dosledan. Nova znanja i veštine, i usavršavanje postojećih, zaposleni usvajaju kroz obuke. Iako se obuka najčešće vezuje za pripremanje zaposlenog za kvalitetnije obavljanje sadašnjeg posla, ona podstiče uvođenje promena u organizaciji (direktno ili indirektno) koja zatim stvara nove procedure, uputstva, norme, pravila, menja prioritete, strategije, ciljeve…i tako opet utiče na kadrove da uče. Zaposleni su, na taj način, uvek suočeni sa promenama koje posredno i neposredno deluju na ponašanje, ali se i osposobljavaju za brže prilagođavanje. To ponekad predstavlja prepreku s obzirom na otpor koji se može javiti od strane zaposlenih, jer je svaka promena neizvesnost, a ljudi vole rutinu koja im je poznata. Očekivano je da neki zaposleni ispolje i intertan stav, jer se, ljudi, jednostavno rečeno, teško odriču uobičajenog načina rada. Međutim, atmosfera u kompaniji mora biti kreirana tako da motiviše prihvatanje i prilagođavanje novim situacijama. Promene su uvek šansa, ne pretnja, i upravo tako u Konsalting Aktiv grupi težimo da ih predstavimo.

 

                Dr Jelena Rvović Jelić
Direktor razvoja
Konsalting Aktiv grupa

* Opširniji tekst u Konsalting biltenu 2.

Prijavite se za besplatan primerak

Author: Konsalting tim

Pišite nam