Manjak dobara
Aug21

Manjak dobara

Na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa (npr. na osnovu zapisnika Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. „Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno – bez obzira da li je to pravo i ostvario (osim manjka koji se može pravdati...

Read More
Nabavka softvera
Aug18

Nabavka softvera

Pod nabavkom softvera podrazumeva se  konačna kupovina programa, što znači da kupac postaje vlasnik određenog programa koji može da umnožava, prodaje itd., ali u praksi je češći slučaj kupovine prava korišćenja programa, licence, servera itd. na određeno vreme. Konsalting Aktiv grupa Vaša knjigovodstvena kuća Postavite...

Read More
Novi pravilnik o evidenciji prometa robe
Aug17

Novi pravilnik o evidenciji prometa robe

Ukidanje KEPU knjige za trgovce koji obavljaju trgovinu na veliko! Novi pravilnik o evidenciji prometa robe predviđa mogućnost da se roba evidentira i kroz knjigu i elektronski… Konsalting Aktiv grupa Vaša knjigovodstvena kuća Postavite...

Read More
Finansijski zajam nerezidentima
Aug17

Finansijski zajam nerezidentima

Odobravanje zajma nerezidentu može se vršiti jedino pod uslovom da je rezident, koji odobrava finansijski zajam, većinski vlasnik tog nerezidenta! Privredna društva – rezidenti, mogu da odobravaju finansijske zajmove nerezidentima uz dva osnovna uslova. Zаkоnom о dеviznоm pоslоvаnju propisano je da su kreditni poslovi sa inostranstvom krediti koje odobravaju banke i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, uz obavezu izveštavanja...

Read More
Zakon o uslovnom plaćanju poreskog duga
Aug04

Zakon o uslovnom plaćanju poreskog duga

Uskoro će ponovo biti aktuelan Zakon o uslovnom plaćanju poreskog duga, najviše do 60 mesečnih rata, uz otpis kamata! Konsalting Aktiv grupa Vaša knjigovodstvena kuća Postavite pitanje

Read More
Pišite nam