Poreski tretman donacija u novcu i robi
Nov09

Poreski tretman donacija u novcu i robi

Donacije u dobrima u Republici Srbiji Ako je obveznik PDV imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara koja su predmet donacije, odnosno dobara od kojih su proizvedena dobra koja su predmet donacije, odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ovo pravo ostvareno), pri poklanjanju dobara obveznik PDV je dužan da obračuna PDV na poresku...

Read More
Vizija Konsalting Aktiv grupe
Nov02

Vizija Konsalting Aktiv grupe

Vizija Konsalting Aktiv grupe je naš putokaz: Želimo da budemo najpouzdanija knjigovodstvena kuća i u godinama koje dolaze i nezaobilazan partner na putu Vašeg poslovnog uspeha. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv grupa...

Read More
Poreski tretman prenosa udela u privrednom društvu
Nov01

Poreski tretman prenosa udela u privrednom društvu

Odredbom Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog Zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova. Pod prenosom se smatra prodaja ili...

Read More
Prenosa prava svojine na nepokretnost fizičkim licima
Nov01

Prenosa prava svojine na nepokretnost fizičkim licima

Poreski tretman davanja fizičkim licima u vidu prenosa prava svojine na nepokretnosti, koja je u vlasništvu privrednog društva, koje bez naknade vrši prenos prava svojine fizičkim licima koja su u njemu zaposlena i istovremeno su osnivači tog privrednog društva, a koje davanje se ne vrši po osnovu raspodele dobiti. Odredbom  Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se pod zaradom, u smislu tog zakona, smatra zarada koja se...

Read More
Pišite nam