Poreski tretman prenosa udela u privrednom društvu
Nov01

Poreski tretman prenosa udela u privrednom društvu

Odredbom Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog Zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova. Pod prenosom se smatra prodaja ili...

Read More
Prenosa prava svojine na nepokretnost fizičkim licima
Nov01

Prenosa prava svojine na nepokretnost fizičkim licima

Poreski tretman davanja fizičkim licima u vidu prenosa prava svojine na nepokretnosti, koja je u vlasništvu privrednog društva, koje bez naknade vrši prenos prava svojine fizičkim licima koja su u njemu zaposlena i istovremeno su osnivači tog privrednog društva, a koje davanje se ne vrši po osnovu raspodele dobiti. Odredbom  Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se pod zaradom, u smislu tog zakona, smatra zarada koja se...

Read More
Pišite nam