Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta
Aug30

Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju: – za društvo sa ograničenom odgovornošću: registraciona prijava dokaz o uplati naknade za registraciju dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice) akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača...

Read More
Ugovor i faze ugovora
Aug22

Ugovor i faze ugovora

U današnje vreme postoji mnogo nesigurnosti u raznim  situacijama koje obuhvataju važne sfere našeg života. Jedna od takvih je i kupoprodaja stana-nekretnine, automobila i mnogih drugih stvari, kako nepokretnih tako i pokretnih. Često se nedoumica ogleda u tome šta  ugovor treba da sadrži. Kako bismo objasnili sadržinu ugovora moramo prvo definisati pojam ugovora. Dakle, ugovor je saglasnost volja dveju strana o bitnim...

Read More
Usluge Konsalting Aktiv grupe: infografik
Aug17

Usluge Konsalting Aktiv grupe: infografik

  Često grafički prikazujemo važne informacije vezane za našu kompaniju, jer ih tako prenosimo na jednostavan, brz i atraktivan način. Ovim infografikom vizuelno smo predstavili usluge Konsalting Aktiv grupe i istakli podatke kojima se posebno ponosimo. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv...

Read More
Biznis plan
Aug17

Biznis plan

Biznis plan je dokument  koji sadrži sve segmente jednog poslovnog poduhvata ili projekta.  Biznis planom se prikazuje šta se želi postići i na koji način da se zacrtani ciljevi realizuju. Kada preduzeće želi da proširi svoje poslovanje, da realizuje nove projekte ili kada se osniva preduzeće tada je neophodno sastaviti biznis plan.Biznis plan koristimo iu situacijama kada preduzeće nema dovoljno finansijskih sredstava pa je potrebno...

Read More
Primer oporezivanja dobiti
Aug09

Primer oporezivanja dobiti

Pretpostavimo da je firma ostvarila ukupno 2.000.000 dinara prihoda u 2015.godini. Ukupni troškovi su bili 2.200.000 dinara. Firma iskazuje gubitak pre oporezivanja u iznosu od 200.000 dinara. Troškovi reprezentacije su 500.000 dinara (oni su deo ukupnih troškova koje smo naveli). Za potrebe obračuna poreza na dobit, ograničeni smo po pitanju iznosa troškova reprezentacije. Zakon kaže da se u troškove priznaje samo 0,5% od ukupnog...

Read More
Pišite nam