Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Jan16

Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. Usvajanjem novog zakona, u Srbiji će doći do stvaranja sistema koji bi pružao adekvatniju zaštitu svim licima koja nisu u mogućnosti da se brane. Uveden je čitav niz novih rešenja koja su usmerena na efikasnu zaštitu od nasilja u porodici....

Read More
Komentar Zakona o posredovanju i zakupu nepokretnosti
Oct28

Komentar Zakona o posredovanju i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju i zakupu nepokretnosti je stupio na snagu 8. novembra 2013. godine („Sl.glasnik RS br. 95/13). Uz ovaj Zakon, imamo i sledeće pravilnike: Pravilnik o evidenciji o posredovanju i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu pokretnosti, Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu...

Read More
Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta
Aug30

Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju: – za društvo sa ograničenom odgovornošću: registraciona prijava dokaz o uplati naknade za registraciju dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice) akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača...

Read More
Ugovor i faze ugovora
Aug22

Ugovor i faze ugovora

U današnje vreme postoji mnogo nesigurnosti u raznim  situacijama koje obuhvataju važne sfere našeg života. Jedna od takvih je i kupoprodaja stana-nekretnine, automobila i mnogih drugih stvari, kako nepokretnih tako i pokretnih. Često se nedoumica ogleda u tome šta  ugovor treba da sadrži. Kako bismo objasnili sadržinu ugovora moramo prvo definisati pojam ugovora. Dakle, ugovor je saglasnost volja dveju strana o bitnim...

Read More
Rad van radnog odnosa
Jul04

Rad van radnog odnosa

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, postoje četiri vrste ugovora koja ne podrazumevaju zasnivanje radnog odnosa: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, Ugovor o dopunskom radu. Njihova zajednička svojstva su da angažovani radnici nemaju status zaposlenog, postoji obaveza zaključivanja u pisanom obliku i imaju karakter drugih prihoda što znači da za sve važe...

Read More
Akt o proceni rizika na radnom mestu
Feb24

Akt o proceni rizika na radnom mestu

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna  oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Zakon nalaže svim poslodavcima da u pismenoj formi, donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta...

Read More
Pišite nam