Q&A – najčešća pitanja i odgovori

Novac koji se nalazi na računu u firme smatra se vlasništvom firme a ne direktora, odnosno vlasnika. Direktor može da raspolaže sa novcem na računu firme i da novac podigne, samo u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima. Na određena podizanja gotovine sa računa zakonom je predviđeno da se ne plaća porez, ali za većinu iznosa taj porez se mora platiti.

Uredbom o određivanju visine poreza i doprinosa kod paušalnih poreskih obveznika predviđeno je da polazna osnovica za određivanje paušalnog poreza bude prosečna zarada na teritoriji opštine i, u zavisnosti od delatnosti, određeni koeficijent koji tu osnovicu smanjuje ili uvećava. Prosečni mesečni izdatak na ime poreza i doprinosa za paušalca koji, na primer, obavlja administrativne usluge, za teritoriju grada Beograda iznosi oko 20.000dinara.

Za registraciju firme, odnosno pivrednog društva (doo), potrebno je uraditi Statut (Odluka o osnivanju društva), koji treba da bude overen, i uplatiti osnovački kapital, koji je zakonski propisan na minimum od 100dinara. Sa registacionom prijavom i kopijom lične karte ili pasoša vlasnika, dokumenta se predaju Agenciji za privredne registre.

Obaveza Agencije za privredne registre koja je nadležna za postupak registracije firmi je da u roku od 5 radnih dana donese rešenje o osnivanju. U praksi, taj period je od 2 do 3 dana.

Zakonom o PDV-u predviđeno je da je svako pravno lice koje ostvari godišnji prihod većo od 8.000.000 dinara na domaćem tržištu, u obavezi da bude evidentirano u sistem PDV-a. Pravna lica koja ostvare prihod manji od pomenutog iznosa mogu, ali ne moraju, da budu u sistemu PDV-u. Naša preporuka je da, ukoliko se dvoumite za ulazak u sistem PDV-a, shvatite to kao Vaš interes ako planirate kupovinu roba ili usluga u većem obimu.

Zakonom o porezu na dobit svako pravno lice po sastavljenom finansijskom izveštaju podnosi poresku prijavu poreza na dobit i plaća jednokratno porez na dobit koji je ostvario u prethodnoj godini. Ali, takođe, pored plaćanja jednokratne naknade poreza na dobit, svako pravno lice plaća i mesečne akontaciju poreza na dobit tokom tekuće poslovne godine a u odnosu na poslovni rezultat iz prethodnee godine. Na primer, završite poslovnu godinu i po finansijskom izveštaju iskažete dobit od 1.000.000 dinara. Plaćate porez na dobit od 15% za navedeni iznos kao jednokratni izdatak (150.000 dinara) i tokom naredne godine na osnovu rezultata iz prethodne godine, imaćete mesečnu obavezu od 12.500 dinara (150.000 dinara/12meseci).

Zaključivanjem Ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog, stvara se obaveza poslodavca da vrši isplatu poreza i doprinosa na takvo angažovanje zaposlenog. Prema trenutno važećim propisima u Republici Srbiji okvirni iznos davanja na ime poreza i doprinosa iznosi 63%. Na minimalnu mesečnu zaradu od 23.000 dinara, poslodavac mora da isplati poreze i doprinose u iznosu od 14.950 dinara.

Glavna razlika između preduzetnika i privrednog društva (doo) je u odgovornosti vlasnika. Za preduzetnika se smatra fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost i preduzetnik, odnosno, vlasnik, tokom svog poslovanja odgovara sa svojom privatnom imovinom. Za razliku od doo gde vlasnik nema imovinsku odgovornost, a samo privredno društvo odgovara sa svojom imovinom.

Pišite nam